Gå til sidens indhold

Vedtægter for DSL

​§ 1   Formål og hjemsted 
§ 2   Medlemmer
§ 3   Indmeldelse
§ 4   Udmeldelse
§ 5   Eksklusion
§ 6   Genoptagelse
§ 7   Medlemmernes pligter
§ 8   Medlemmernes rettigheder
§ 9   Kontingent
§ 10 Generalforsamling
§ 11 Valg
§ 12 Valgkredse
§ 13 Bestyrelsen
§ 14 Tegning og hæftelse
§ 15 Regnskab og revision
§ 16 Guldnål
§ 17 Ændring af vedtægter
§ 18 Opløsning af foreningen
§19 Vedtægternes ikrafttræden og overgangsbestemmelser

______________________________________________________________________________________

DSL er stiftet den 12.10.1912 under navnet De Samvirkende Danske Skovfogedforeninger. Den 1.1.1963 blev foreningen reorganiseret under navnet Danske Skovfogeders Landsforening, fra 1.7.1966 til 1.5.1989 under navnet Danske Skovteknikeres Landsforening. Siden 1.5.1989 er den betegnet Danske Skov- og Landskabsingeniører, fra 12. maj 2011 Foreningen af Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører, og i forbindelse med en bredere optagelse af medlemmer i den grønne sektor (professionsbachelorer i natur- og kulturformidling og jordbrugsvirksomhed) fra den 21. september 2018 ved sit nuværende navn.

§ 1 Formål og hjemsted

DSL er en upolitisk, faglig forening.

Foreningens formål er: 

 • ​at varetage medlemmernes økonomiske, sociale og faglige interesser.
 • at fremme gode kollegiale forhold samt
 • at fremme den faglige udvikling til gavn for foreningens medlemmer og for dansk have- og parkdrift samt skov- og landskabsforvaltning

Stk. 2. Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse, p.t. Frederiksberg Kommune

§ 2 Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der har bestået dansk eksamen som:

 • Professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør (skovtekniker- /skov-fogedeksamen)
 • Professionsbachelor som have- og parkingeniør
 • Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed
 • Professionsbachelor i natur- og kulturformidling
 • Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed,
 • samt andre med tilsvarende uddannelser inden for landskabs- og miljøforvaltningen eller tilsvarende fag- og arbejdsområde, som generalforsamlingen måtte beslutte ved simpelt flertal, jf. dog § 19, stk 2.

Stk. 2. Som medlemmer kan optages andre der er omfattet af DSLs overenskomster og aftaleret.

Stk. 3. Generalforsamlingen kan beslutte optagelse af andre grupper af medlemmer.

Stk. 4. Uanset ovenstående krav kan som medlemmer optages:

 • Fuldtidsstuderende på de i stk. 1 nævnte uddannelser.
 • Enkeltpersoner uden formelt relevant uddannelse som nævnt i § 2, stk. 1, hvis et flertal i bestyrelsen vedtager optagelse.

Stk. 5. Tvivlsspørgsmål i forbindelse med optagelsesbetingelser afgøres af Generalforsamlingen.

§ 3 Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.

Stk. 2. Ved indmeldelsen udleveres til medlemmet et eksemplar af vedtægterne. Samtidig orienteres medlemmet om sin valgkreds.

§ 4 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat og kan kun finde sted med en måneds varsel til en 30. september eller 31. marts. 

Stk. 2. Udmeldelse kan dog ikke finde sted, hvis der på tidspunktet for fremsættelse af ønske om udmeldelse er varslet eller iværksat lovlig arbejdsnedlæggelse eller lockout i henhold til en hovedaftale, en kollektiv overenskomst eller en forhandlingsaftale, som omfatter medlemmer af foreningen. Og det uanset om disse forhold omfatter det pågældende medlem eller ikke.

§ 5 Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der åbenbart modvirker foreningens formål eller gør sig skyldig i en ved dom fastslået strafbar handling, der vurderes som uforenelig med medlemskab af foreningen. 

Stk. 2. Forinden beslutning om eksklusion træffes, skal vedkommende medlem ved anbefalet brev og med angivelse af begrundelse være underrettet om, at eksklusion vil blive foreslået. Medlemmet skal herefter have 14 dages frist til at fremkomme med sine bemærkninger. Fremsættes begæring herom inden den nævnte frist, skal medlemmet have lejlighed til mundtligt at udtale sig over for bestyrelsen. 

Stk. 3. Har bestyrelsen besluttet at ekskludere et medlem, meddeles dette skriftligt til medlemmet sammen med en begrundelse for eksklusionen.

Stk. 4. Et ekskluderet medlem har ret til at få prøvet eksklusionens berettigelse på førstkommende generalforsamling og være til stede under behandlingen af punktet.

Stk. 5. Er et medlem i restance med nogen ydelse til foreningen i mere end 6 måneder efter forfaldsdag, kan den pågældende slettes som medlem.

§ 6 Genoptagelse

Genoptagelse af et udmeldt eller slettet medlem kan ske, når den pågældende har opfyldt sine tidligere pådragne forpligtelser over for foreningen. 

Stk. 2. Et ekskluderet medlem kan kun genoptages efter vedtagelse af generalforsamlingen.

§ 7 Medlemmernes pligter

Medlemmerne har pligt til:

 • ​at respektere og virke for DSL’s formål samt overholde foreningens love og de i medfør heraf fastsatte bestemmelser.
 • Medlemmer omfattet af kollektive aftaler har desuden pligt til at overholde de af foreningen indgåede aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, at efterkomme de pålæg vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, som foreningen måtte give, at respektere kollektive skridt etableret eller sanktioneret af foreningen.
 • Intet medlem må tiltræde en stilling i offentlig eller privat virksomhed, som af foreningen er erklæret for blokeret.

Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at holde foreningen underrettet om bopæl, ansættelsessted og privat e-mail-adresse samt til at meddele sådanne oplysninger vedrørende deres ansættelsesforhold, som bestyrelsen måtte anse for nødvendige for foreningens arbejde

Stk. 3. Foreningens medlemmer har pligt til under hele deres medlemskab at betale medlemskontingent, herunder eventuelt ekstraordinært opkrævede kontingentbeløb, som besluttet af bestyrelsen.

Stk. 4. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gæld, idet hæftelsen for det enkelte medlem maksimeres til kr. 13.600 

Bem.: Beløbsgrænsen er fastsat i niveau 1. januar 2014 og reguleres til enhver tid i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik opgjorte nettopristal. 

Stk. 5. Intet medlem kan ved udmeldelse af foreningen frigøre sig fra en tidligere pådragen forpligtelse til at betale skyldigt medlemskontingent, herunder eventuelle ekstraordinært besluttede og opkrævede kontingentbeløb.

§ 8 Medlemmernes rettigheder

Aktive medlemmer kan søge foreningens råd og bistand i alle spørgsmål vedrørende deres løn- og ansættelsesforhold med undtagelse af sager, der er opstået inden indmeldelse. Studerende kan søge foreningens råd og bistand i spørgsmål om stillingsopslag og ansættelser inden for foreningens sædvanlige beskæftigelsesområder. Bestyrelsen kan efter sit frie skøn beslutte at yde medlemmer retshjælp i forbindelse med tvister, der rejser sig af ansættelsesforhold. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for ydelsen af denne bistand og for de pligter, der i den forbindelse påhviler vedkommende medlem. 

Stk. 2. Tilsvarende bistand ydes ægtefæller efter afdøde medlemmer, for så vidt en tvist har forbindelse med afdødes ansættelsesforhold.

Stk. 3. Foreningen kan ikke varetage et medlems eventuelle arbejdsgiverinteresser over for et andet medlem.

§ 9 Kontingent

Medlemmerne betaler et kontingent, der for de enkelte medlemsgrupper fastsættes af generalforsamlingen. 

Stk. 2. For hver påbegyndt måned, kontingentet betales efter sidste rettidige betalingsdato, opkræves et gebyr.

Stk. 3. Bestyrelsen kan, når særlige omstændigheder foreligger, udskrive ekstraordinært kontingent. Forfaldsdatoen for ekstraordinære kontingentbeløb besluttes samtidig med beslutningen om udskrivning.

§ 10 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september. Indvarsling skal ske mindst 8 uger før mødets afholdelse ved meddelelse i medlemsbladet eller ved brev/mail til hvert enkelt medlem.  

Stk. 3. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med bestyrelsens beretning, foreningens årsregnskab og eventuelle indkomne forslag udsendes til samtlige medlemmer eller gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal mindst indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
 4. Bestyrelsens visioner og aktivitetsplan for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent. 
 7. Valg af formand (i lige år).
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af statsautoriseret revisor.
 10. Valg af en parlamentarisk revisor.
 11. Eventuelt.

Stk. 5. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan højest besidde 5 fuldmagter. Eventuelle fuldmagter skal afleveres til dirigenten, inden valget/afstemningen påbegyndes.

Stk. 6. Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller 10 pct. af de stemmeberettigede ønsker det.

Stk. 7. Kun aktive medlemmer er stemmeberettigede.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på eget initiativ eller når mindst 50 medlemmer af foreningen stiller krav herom med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter sekretariatets modtagelse af begæringen og indkaldes med mindst 1 uges varsel.

§ 11 Valg

Bestyrelsen består af:

 • Formanden, valgt af alle generalforsamlingens deltagere i lige år
 • de af valgkredsene valgte bestyrelsesmedlemmer
 • yderligere en person, valgt af alle generalforsamlingens deltagere i ulige år

Stk. 2. På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand. Afgår formanden inden valgperiodens udløb fungerer næstformanden til førstkommende generalforsamling, hvor valg af formand skal finde sted.

Stk. 3. Valgperioden for formænd, bestyrelses¬medlemmer og suppleanter er to år. Valgperioden på to år er ikke gældende for de studerendes bestyrelsesrepræsentant og suppleanter. Formand og bestyrelsesmedlemmer kan genvælges to gange; valg til formand betragtes som nyvalg.

Genvalg kan herefter kun finde sted, hvis generalforsamlingen, hhv. valgkredsen, med 2/3 flertal af de afgivne stemmer beslutter at acceptere pågældende medlems deltagelse i valget.

Stk. 4,1. Hver valgkreds vælger et bestyrelsesmedlem og op til 2 suppleanter for denne. Valget sker i forbindelse med generalforsamlingen, idet de studerende dog kan vælge deres bestyrelsesrepræsentant og suppleanter på særskilt opstillingsmøde. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, såfremt det valgte bestyrelsesmedlem afgår eller vælges som formand eller som bestyrelsesmedlem af alle generalforsamlingens deltagere.

Stk. 4,2. Hvis en valgkreds ikke er repræsenteret i bestyrelsen pga. afgang sker ekstraordinært nyvalg på førstkommende generalforsamling, til næste ordinære valg, iht. stk. 5.

Stk. 4,3. Hvis en valgkreds ikke foretager valg, overgår bestyrelsespladsen til besættelse efter valg af alle generalforsamlingens deltagere. Valgperioden er identisk med den plads der erstattes.

Stk. 5. Valg sker i lige år i valgkredsene nævnt i §12, stk. 3 mrk.: a, c, e, g. Valg sker i ulige år i valgkredsene nævnt i §12, stk. 3 mrk.: b, d, f.

Stk. 6. Ved stemmelighed skal der om nødvendigt foretages omvalg blandt de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Giver dette omvalg igen stemmelighed, foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Stk. 7. Alle valg gælder fra generalforsamlingens afslutning.

§ 12 Valgkredse

Bestyrelsen afgør, til hvilken valgkreds hvert medlem skal henføres jf. § 3. 

Tvivlsspørgsmål om afgrænsningen mellem valgkredsene afgøres af generalforsamlingen,

Stk. 2 Generalforsamlingen beslutter med 2/3 flertal af de afgivne stemmer oprettelse og nedlæggelse af valgkredse. 

Stk. 3. Ved vedtægternes ikrafttræden oprettes 8 valgkredse:

 • a) Kommunale
 • b) Statslige
 • c) HedeDanmark
 • d) Skovdyrkerne
 • e) Private
 • f) Selvstændige
 • g) Chefer
 • h) Studerende

Stk. 4. En ny valgkreds kan herefter kun oprettes, hvis der straks henføres mindst 50 medlemmer til den. Generalforsamlingen kan dog, såfremt ganske særlige omstændigheder taler herfor, med 2/3 flertal af de afgivne stemmer beslutte at gøre undtagelser herfra.

§ 13 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som selv fastsætter sin forretningsorden

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatets chef, fastlægger dennes kontraktvilkår og udformer en stillingsbeskrivelse, der nærmere angiver sekretariatschefens arbejdsområde, ansvar og kompetence. 

Bestyrelsen kan vælge at uddelegere denne kompetence til en koordinerende myndighed, hvis sekretariatet drives i samarbejde med andre foreninger.

Stk. 3 I det omfang foreningen vælger at lade sig sekretariatsbetjene af anden ekstern leverandør, reguleres sekretariatsbetjeningen af den indgåede aftale om sekretariatsbetjening

Stk. 4 Bestyrelsen kan lade DSL repræsentere i forhandlingsfællesskaber, faglige foreninger og selskaber til varetagelse af medlemmernes interesser iht. § 1, stk. 1.

§ 14 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med sekretariatets chef.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele tegningsret til sekretariatets medarbejdere.

Stk. 3. Udover bestemmelsen i § 7, stk. 4, hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser.

§ 15 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af to revisorer, der hvert år vælges af generalforsamlingen, og hvoraf den ene skal være statsautoriseret. Revisorerne kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. 

Stk. 3. Revisorerne skal foruden sædvanlig revision foretage kritisk revision og kontrollere, at indtægter og udgifter er i overensstemmelse med budgettet og generalforsamlingens beslutninger i øvrigt.

Stk. 4. Revisorerne har ret til at få forelagt alle de oplysninger, der kan have betydning for foreningens regnskab. Revisorerne har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at kontrollere regnskabsførelsen

Stk. 5. Revisorerne fastsætter i fællesskab retningslinjer for regnskabsførelsen

§ 16 Guldnål

Personer inden eller uden for medlemskredsen, der på særlig måde har gjort sig fortjent over for foreningen eller dens medlemmer, kan af bestyrelsen tildeles foreningens guldnål.

§ 17 Ændring af vedtægter

For at ændre disse vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

§ 18 Opløsning af foreningen

Til opløsning af foreningen kræves, at beslutning herom vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer, og at vedtagelsen ved en efterfølgende urafstemning blandt foreningens aktive medlemmer tiltrædes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Stk. 2. Afstemningen foretages senest 4 uger efter vedtagelsen af generalforsamlingens beslutning. Afstemningen skal afsluttes senest den 15. dag efter udsendelsen

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelsen af foreningens midler. Med mindre opløsningen skyldes fusion med en anden organisation, skal midlerne anvendes til gavn for den personkreds, der før opløsningen var medlemmer af foreningen.

§ 19 Vedtægternes ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Nærværende vedtægter træder i kraft den første hverdag umiddelbart efter vedtagelsen.

Stk. 2. Nærværende vedtægters ikrafttræden ændrer ikke ved allerede indgåede aftaler og samarbejder med andre foreninger, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner, som der således særskilt skal træffes beslutning om.

Mit DSL