Gå til sidens indhold

DSL’s krav til OK21

DSL er nu i gang med processen om at udtage krav på statens og det kommunale område. På det statslige område har DSL udtaget kravene sammen med tillidsrepræsentanterne, mens der på det kommunale område stadig er et stykke vej til de endelige krav. Se mere herunder for hvilke emner der er lagt vægt på inden for de to områder.

Statens område: Procentuelle lønstigninger og ret til tjenestefrihed

Bestyrelsen har nu sammen med DSL's tillidsrepræsentanter udtaget de krav, som er fremsat fra vores side til de kommende overenskomstforhandlinger på statens område.

Kravene skal nu behandles i CO10's bestyrelse, inden de sendes videre til Centralorganisationernes Fællesudvalg – som er et fællesskab bestående af alle organisationer på det statslige forhandlingsområde.

DSL's krav til aftale- og overenskomstfornyelsen 2021 - gælder for ansatte i staten:

  • Reallønnen skal sikres via procentuelle lønstigninger

Kravet skal dels medvirke til at sikre, at vores løn ikke udhules, dels er det et udtryk for, at vi ikke ønsker en kroneudmøntning af lønstigningerne (alle får det samme kronebeløb uanset lønniveau)

  •  Reguleringsordningen bevares

Kravet sikrer, at der også fremadrettet er en lige udvikling i lønnen mellem de offentligt og de privat ansatte.

  •  Fritvalgskonto

Der etableres i overenskomsten en mulighed for, at den enkelte inden for et defineret råderum, selv kan vælge mellem pension, løn og frihed

  • Ret til selvbetalt orlov

Det skal sikre den enkelte ret til selvbetalt orlov. Eventuelt i kombination med fritvalgskontoen. Fx at når man har opsparet x antal frihed, har man ret til at supplere med tilsvarende selvbetalt frihed.
Det kan også knyttes op på ansættelsesår, hvert år udløser ret til 2 ugers selvbetalt frihed.

Specielle krav – krav der kun vedrører DSL - gælder for ansatte i staten:

§1 - Dækningsområde

  • Urbane landskabsingeniører og Natur- og Kulturformidlerne skal omfattes af DSL's aftale
  • Dækningsområde skal defineres, så det dækker alle med en professionsbacheloruddannelse indenfor det grønne område
  • Lønniveau 1 skal afskaffes

Det forventes, at vi med 2018 overenskomsten går fra 3 til 1 begyndelsesløntrin. Det er dog vores mål at komme helt af med begyndelsesløntrinnet. Det hører fortiden til og er en historisk ting, fra den gang man ansatte skovfogedassistenter med henblik på at oplære dem til at kunne varetage en skovfogedstilling.

  • For medarbejdere hvis lønniveau overstiger retten til overarbejde, skal der lokalt aftales rammer for arbejdets tilrettelæggelse – alternativt skal løngruppe II omfattes af bestemmelserne om overarbejde
  • Basisløntrin II skal hæves

Der skal være et lønkrav i det tilfælde, der bliver afsat puljer til organisationsforhandlinger. I 2018 hævede vi løngruppe III.

  • Der indføres en ret til selvbetalt tjenestefrihed

Det kommunale område: Endnu et stykke vej til de endelige krav

Efter at have gennemgået besvarelserne fra medlemmerne, har bestyrelsen valgt at fastsætte DSL’s ønsker til krav i Forhandlingsfællesskabet (FF). Der udstår stadig en del debat i FF om helt generelle holdninger, og selv om ingen kender de økonomiske rammer, forventer de fleste, at det ikke bliver så stort, som vi har set tidligere.

DSL's primære fokus er derfor en sikring af reallønnen. Der er også et ønske om, at der på vores egen overenskomst blandt andet bliver kigget på løntrin, mulighed for selvbetalt orlov og hjemmearbejde. hvilket også var nogle af de områder, som I medlemmer pegede på.

Der udestår fortsat en finpudsning af den endelige formulering, hvorefter disse ønsker går til vores fællesskab i Forhandlingskartellet. Hvor vi sammen med de mindre organisationer vil sammensætte et sæt fælles ønsker, som alle kan støtte, hvorefter disse bliver sendt samlet videre i systemet.

Der er derfor et stykke vej til, at vi kan præsentere de endelige krav, da der først skal opnås enighed internt blandt arbejdstagerorganisationerne.

Mit DSL