Gå til sidens indhold

Her er kravene til OK21

OK21

DSL har sendt de store temaer for OK21-forhandlingerne ud til de offentligt ansatte medlemmer for at få input til, hvilke der skal prioriteres i forhandlingerne. Herefter har foreningens tillidsrepræsentanter og bestyrelse behandlet medlemmernes bidrag og fundet frem til DSL's krav. Herunder kan du læse kravene for det statslige og det kommunale område. De tæller både krav, som er specifikke for DSL som organisation, og krav, som er fælles for flere af de forhandlende organisationer inden for områderne.

 

DSL's krav på det statslige område:

 • Reallønnen skal sikres via procentuelle lønstigninger

  Kravet skal dels medvirke til at sikre, at vores løn ikke udhules, dels er det et udtryk for, at vi ikke ønsker en kroneudmøntning af lønstigningerne (alle får det samme kronebeløb uanset lønniveau)

 • Reguleringsordningen bevares

  Kravet sikrer, at der også fremadrettet er en lige udvikling i lønnen mellem de offentligt og de privat ansatte.

 • Fritvalgskonto

  Der etableres i overenskomsten en mulighed for, at den enkelte inden for et defineret råderum, selv kan vælge mellem pension, løn og frihed

 • Ret til selvbetalt orlov

  Det skal sikre den enkelte ret til selvbetalt orlov. Eventuelt i kombination med fritvalgskontoen. Fx at når man har opsparet x antal frihed, har man ret til at supplere med tilsvarende selvbetalt frihed.
  Det kan også knyttes op på ansættelsesår, hvert år udløser ret til 2 ugers selvbetalt frihed.

 • §1 Dækningsområde

  §1 - Dækningsområde

  • Urbane landskabsingeniører og Natur- og Kulturformidlerne skal omfattes af DSL's aftale
  • Dækningsområde skal defineres, så det dækker alle med en professionsbacheloruddannelse indenfor det grønne område
  • Lønniveau 1 skal afskaffes

  Det forventes, at vi med 2018 overenskomsten går fra 3 til 1 begyndelsesløntrin. Det er dog vores mål at komme helt af med begyndelsesløntrinnet. Det hører fortiden til og er en historisk ting, fra den gang man ansatte skovfogedassistenter med henblik på at oplære dem til at kunne varetage en skovfogedstilling.

  • For medarbejdere hvis lønniveau overstiger retten til overarbejde, skal der lokalt aftales rammer for arbejdets tilrettelæggelse – alternativt skal løngruppe II omfattes af bestemmelserne om overarbejde
  • Basisløntrin II skal hæves

  Der skal være et lønkrav i det tilfælde, der bliver afsat puljer til organisationsforhandlinger. I 2018 hævede vi løngruppe III.

  • Der indføres en ret til selvbetalt tjenestefrihed

DSL's krav på det kommunale område:

 • Generelle procentvise lønstigninger

  Generelle procentvise lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen samt afsætning af midler til organisationsforhandlingerne.

 • Reguleringsordningen

  Sikring og videreførelse af Reguleringsordningen.

 • Regler for håndtering af arbejdsmiljø ved hjemsendelse

  Regler for håndtering af arbejdsmiljø ved hjemsendelse.

 • Regler for mulighed om hjemmearbejdsdage

  Regler for mulighed om hjemmearbejdsdage

 • §4 Grundløn
  • § 4, Grundløn
   Jordbrugsteknologer og professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed med væsentlige administrative kompetencer, herunder økonomiske og/eller ledelsesmæssige beføjelse indplaceres på trin 42, efter aftale. Dette ved at nuværende placeres på det anciennitetstrin der svarer til den reelle løn, mod bortfald af de allerede tildelte tillæg. I overenskomsten skal der fremover stå, at Jordbrugsteknologer med ledelses- eller personaleansvar bør indplaceres på løntrin 42.
  •  § 4, Grundløn
   Skov- og Landskabsingeniør og Have- og Parkingeniører med væsentligt ansvar i form af koordineringsansvar, projektansvar, fagligt ansvar eller varetagelse af nogle særlige opgaver herunder varetagelse af en egentlig specialistfunktion indplaceres på trin 42 frem for tillæg#1
  • Der skal være ret til selvbetalt orlov – der skal være ret til at søge orlov for op til et år. Orlov bevilliges af HR. Afslag skal være begrundet, så sagligheden kan bedømmes.
  • Ledere på løntrin 42 omfattes af regler om betalt spisepause i fællesoverenskomsten.#2
  • Natur- og Kulturformidlerne omfattes af Forhandlingskartellets overenskomst og DSL’s aftaleret, og nye titler på uddannelser allerede omfattet korrigeres.
  • Tillæg til grundlønstrin forhøjes.
  • Pensionsprocenten på DSL-område forhøjes.
  • Der indføres en regel om  anciennitetsbestemte kursusdage, som medlemmet kan anvende ved uddannelse. Der forslås en trappeopdelt optjening startende fra tredje år, således at man har en uge på år 7 og 14 dage i år 10. Ved anvendelse af kursusdagen, bliver saldoen nedskrevet. Dagene multipliceres, så der kan vælges kompetencegivende kurser af længere varighed.
  • § 16, stk. 8 Overarbejde/deltidsbeskæftigedes merarbejde
   Grænsen for hvornår man kan få overtidsbetaling forhøjes fra trin 36 op til før grundlønstrin 42.
   Maksimeringsbestemmelsen for beregning af overarbejde som i dag er løntrin 36 hæves.
  • #1
   *Ny stillingskategori for Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører
   Behovet for nye tidssvarende stillingskategorier samt mulighed for at gå specialistvejen som alternativ til at gå ledervejen. Konkret ønske om samme mulighed som man kender det fra AC-området, hvor man opererer med special- og chefkonsulentstillinger. Fra Fællesoverenskomsten har Maskinmestrenes Forening en indplacering på løntrin 42 + kronetillæg ved arbejde med specialistområde. Det bemærkes at en evt. udgift i forbindelse hermed alene udløses på arbejdsgivers anvendelse af ledelsesretten.
  • #2
   § 16 stk. 8 bestemmer, at medarbejdere på løntrin 39+ ikke er omfattet af reglerne om overarbejde, så der er tale om en tilpasning til den virkelige situation, og at give lederen de samme rettigheder som hans lederkollegaer. Ændringen vurderes derfor omkostningsneutral.
Mit DSL