Gå til sidens indhold

Ansættelsesvilkår

 • Ansættelseskontrakt

  Når man har en ansættelse på mere end otte timer gennemsnitligt om ugen og med en varighed på over en måned, skal man have en ansættelseskontrakt.

  Ansættelseskontrakten skal udleveres, inden der er forløbet en måned fra ansættelsesforholdets start, og den skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

  En ansættelseskontrakt skal som minimum indeholde:

  • Hvem der er arbejdsgiver, og hvem der er arbejdstager
  • Arbejdsstedets beliggenhed
  • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af arbejdstagerens titel, rang, stilling og jobkategori
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse
  • Arbejdstagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
  • Varigheden af den ansattes og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
  • Den gældende eller aftalte løn, som arbejdstageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er med heri, fx pensionsbidrag, eventuelt kost og logi samt lønudbetalingsterminer
  • Den daglige eller ugentlige arbejdstid
  • Angivelse af den kollektive overenskomst der evt. regulerer forholdet
   For punkterne 6 – 9 er en henvisning til fx love, administrative bestemmelser eller overenskomsten tilstrækkelig.

  Oplysningerne i punkterne 1 – 4 og 8 – 9 skal fremgå af en ansættelseskontrakt.

  Øvrige forhold kan gives i et eller flere dokumenter samtidig med selve ansættelseskontrakten.

  Andre væsentlige forhold skal tillige fremgå af ansættelseskontrakten fx krav om gyldigt kørekort, fri bil/firmabil, tjenestebolig, hjemmearbejdsplads, uniform, PC udstyr mv.

  Ændringer under ansættelsen

  Sker der ændringer i de forhold, som er nævnt i ansættelseskontrakten, skal arbejdsgiveren hurtigst muligt og senest en måned efter, de er trådt i kraft, give den ansatte skriftlig besked herom.

  Har arbejdsgiver i ansættelsesbeviset henvist til love, overenskomster eller lignende, vil ændringer i disse dog ikke bevirke, at ansættelseskontrakten skal ændres.

  Mangelfuld ansættelseskontrakt

  Hvis arbejdsgiveren ikke overholder sin pligt til inden for en måned at udarbejde en ansættelseskontrakt indeholdende væsentlige vilkår, kan den ansatte tilkendes en godtgørelse.

  Privatansatte

  GLS-A
  DSL og GLS-A har i fællesskab udarbejdet en standardansættelseskontrakt, som organisationerne anbefaler til brug ved ansættelse af skov-og landskabsingeniører, have- og parkingeniører samt professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed.

  Kontrakten er udarbejdet således, at arbejdsgiver og lønmodtager individuelt skal aftale løn- og ansættelsesvilkår. På en række vilkårspunkter skal der træffes et valg, som angives ved at krydse af et af de angivne felter. I visse tilfælde skal det aftalte beskrives nærmere.

  Nederst på siden finder du en vejledning til standardkontrakten.

  Såvel DSL som GLS-A kan kontaktes med henblik på rådgivning om brug af kontrakten.

  Hvis kontrakten er korrekt udfyldt og alle væsentlige ansættelsesvilkår beskrevet, er kravene i ansættelsesbevisloven overholdt.

  DAG
  DSL og Danske Anlægsgartnere (DAG) har i fællesskab udarbejdet en standardansættelseskontrakt, som organisationerne anbefaler til brug ved ansættelse af skov- og landskabsingeniører, have- og parkingeniører samt professionsbachelorer i anlægsgartnerier.

  Kontrakten er udarbejdet således, at arbejdsgiver og lønmodtager individuelt skal aftale løn- og ansættelsesvilkår. På en række vilkårspunkterne skal der træffes et valg, som angives ved at krydse af et af de angivne felter. I visse tilfælde skal det aftalte beskrives nærmere.

  Såvel DSL som DAG kan kontaktes med henblik på rådgivning om brug af kontrakten.

  Hvis kontrakten er korrekt udfyldt og alle væsentlige ansættelsesvilkår beskrevet, er kravene i ansættelsesbevisloven overholdt.

  Standardansættelseskontrakten med noter findes nederst på siden.

  Løn og aftaler

  Privatkredsen dækker de medlemmer, som er er privat ansat uden for Hedeselskabet eller skovdyrkerforeningerne - fx i private skovbrug, maskinstationer, savværker, træindustri o.a.

  Lønnen forhandles som regel individuelt, men du kan få hjælp til din individuelle lønforhandling.

  NB - Lederaftalen mellem SALA og Ledernes Hovedorganisation blev opsagt til bortfald i 2005 og er således ikke mere gældende.

  Vær opmærksom på, at hvis du har Lederaftalen indskrevet i din kontrakt som et ansættelsesvilkår, gælder vilkårene i Lederaftalen stadigvæk for dig, hvis din arbejdsgiver ikke har opsagt vilkårene overfor dig. Et af de vilkår, som betyder mest for dig, er Lederaftalens § 12, ifølge hvilken du har ret til 3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse, såfremt du bliver opsagt efter 10 års ansættelse, hvis du er fyldt 50 år på opsigelsestidspunktet og endnu ikke 65 år på fratrædelsestidspunktet.

  Privatansatte har aftaler med Nordea Liv & Pension

  Ansatte i Skovdyrkerforeninger

  Standardansættelseskontrakten er udarbejdet af DSL til dig, som står overfor dit første job eller et nyt ansættelsesforhold. Du kan medbringe den som forslag til din nye arbejdsgiver eller bruge den som input til forhandlingen.

  Kontrakten er udarbejdet på baggrund af Lov om arbejdsgivers pligt til at underrette medarbejderen om vilkårene for ansættelsesforholdet og opfylder kravene til en ansættelseskontrakts indhold.

  Du finder standardkontrakten og vejledningen til denne nederst på siden.

  Kontrakter:

  Ansatte uden for skovbrug
  Standard
  Standardkontrakt - engelsk
  Standardvejledning
  Tidsbegrænset
  Leder
  Direktør
  Adm. direktør
  Adm. direktør (eng)

  Ansatte ved Danske Anlægsgartnere og GLS
  GLS kontrakt
  GLS vejledning
  DAG kontrakt
  DAG vejledning
  Skovbrug kontrakt
  Skovbrug vejledning

 • Arbejdstid

  Danmark har ingen generel lov, som fastsætter den ugentlige arbejdstid, men de overordnede regler om arbejdstid er fastsat i Lov om implementering af arbejdstidsdirektivet og Arbejdsmiljøloven. Hvis du er ansat i henhold til en overenskomst, finder du reglerne her.

  Arbejdstidsdirektivet fastsætter, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer over en fire måneders periode. Der er altså ingen lovbestemte krav om, at arbejdstiden skal være præcis 37 timer.

  Arbejdsmiljøloven fastsætter reglerne om hviletid. Der skal inden for hvert døgn, regnet fra normal arbejdstids begyndelse, være en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer. Der skal inden for hver periode på syv døgn være mindst ét fridøgn.

  Din arbejdsgiver bestemmer, hvornår arbejdstiden skal placeres. Derfor er det en god ide, at arbejdstidens placering fremgår af ansættelseskontrakten.

  Kommunalt ansat

  Når du er ansat i en kommune, vil du være ansat til 37 timer om ugen. Den tid, du bruger på at holde frokost, skal du lægge oven i. Hvis du har mere end 7,4 timers arbejde om dagen, er der tale om overarbejde.

  I en række kommuner er der flekstidsordninger, som betyder, at du selv kan planlægge din arbejdstid. Hvis du er omfattet af en flekstidsordning, vil arbejdstiden typisk opgøres pr. kvartal. Du skal være opmærksom på, at der er tale om pålagt/kontrollabelt overarbejde. Hvis du har flekstid, er det derfor vigtigt, at du holder din ledelse orienteret om din arbejdstid.

  Overtidstillæg udgør 50 procent for de første tre timer pr. dag og 100 procent for efterfølgende samt arbejde på søn- og helligdage. Overarbejde kan enten afspadseres eller udbetales.

  Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten, som enten hviler på en overenskomst/lokalaftale eller er en individuel aftale.

  Privatansat

  Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten, som enten hviler på en overenskomst/lokalaftale eller er en individuel aftale. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for privatansatte skov- og landskabsingeniører varierer meget.

  Hvis du er ansat privat på en kontrakt uden overenskomst, skal du derfor i forbindelse med ansættelsen være meget opmærksom på reglerne om arbejdstid, og fx om arbejdstiden er opgjort inkl. eller ekskl. frokost. DSL anbefaler derfor, at omfanget og placeringen af arbejdstiden fremgår af ansættelseskontrakten.

 • Klausuler

  Klausuler er aftaler, som du indgår med en arbejdsgiver. De kan påvirke dine muligheder på arbejdsmarkedet, efter du er stoppet med at arbejde for denne arbejdsgiver. Husk at søg rådgivning inden du underskriver en ansættelseskontrakt.

  En klausul kan i værste fald stavnsbinde dig til et ansættelsessted og på den måde hindre en tilfredsstillende lønudvikling. Det er vigtigt, at eventuelle klausuler er så smalle og præcist formuleret, når du skal have en ansættelseskontrakt. Søg altid rådgivning, når du skal indgå en kontrakt.

  Konkurrence- og kundeklausuler indgået efter d. 1. januar 2016

  For kunde- og konkurrenceklausuler indgået EFTER den 1. januar 2016 gælder loven om ansættelsesklausuler. I modsætning til tidligere gælder den for alle lønmodtagere, dvs. uanset om den ansatte er funktionær eller ikke funktionær. Direktører er kun blevet omfattet af bestemmelsen om, at en aftale om konkurrenceklausul bortfalder, hvis direktøren opsiges uden at have givet rimelig anledning dertil.

  Reglerne for konkurrenceklausuler forudsætter at følgende forhold skal være opfyldt for at klausulen er gyldig:

  • Lønmodtageren indtager en helt særlig betroet stilling.
  • Det skal skriftlig oplyses, hvilket forhold i lønmodtagerens ansættelse, der nødvendiggør en aftale om en konkurrenceklausul.
  • Klausulen gælder først efter 6 måneders ansættelse.
  • Konkurrenceklausulen må kun være gældende i maks. 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.
  • Konkurrenceklausulen gælder kun, hvis det er funktionæren, der opsiger sin stilling, eller hvis funktionæren har givet rimelig anledning til, at arbejdsgiver opsiger.
  • Lønmodtageren får kompensation for den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder (beskrevet nedenfor) efter lovens regler.
  • Skriftligt får udleveret ovennævnte oplysninger, ellers anses hele klausulen for ugyldig.

  Reglerne for kundeklausuler forudsætter at følgende forhold skal være opfyldt for at klausulen er gyldig:

  • Aftalen må kun angå kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før afskedigelsestidspunktet.
  • Kundeklausulen gælder, uanset hvem der opsiger ansættelsesforholdet.
  • Klausulen gælder først efter 6 måneders ansættelse.
  • Kundeklausulen må kun være gældende i maks. 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.
  • Lønmodtageren får kompensation for den periode, kundeklausulen gælder (beskrevet nedenfor) efter lovens regler.
  • Skriftligt får udleveret ovennævnte oplysninger.
  • Ved lønmodtagerens opsigelse eller arbejdsgiverens afskedigelse skal lønmodtageren have udleveret en af arbejdsgiveren udarbejdet liste over de kunder, som er omfattet jf. første punkt.

  Reglerne for kombinerede klausuler forudsætter at følgende forhold skal være opfyldt for at klausulen er gyldig:

  • Klausulen må kun være gældende i maks. 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet.
  • Betingelserne for både konkurrenceklausuler og kundeklausuler skal være opfyldt.

  Kompensation for klausulerne

  Der indføres 4 forskellige typer kompensation afhængig af kunde- eller konkurrenceklausulens varighed og lønmodtagerens evt. påbegyndelse af nyt arbejde i varighedsperioden.

  • 12 måneders varighed giver en kompensationsgrad på 60 pct. uden andet passende arbejde.
  • 6 måneders varighed giver en kompensationsgrad på 40 pct. uden andet passende arbejde.
  • 12 måneders varighed giver en kompensationsgrad på 24 pct. med andet passende arbejde.
  • 6 måneders varighed giver en kompensationsgrad på 16 pct. med andet passende arbejde.

  Kompensationen for de første 2 måneder efter fratrædelsen skal udbetales som et engangsbeløb på henholdsvis 60 og 40 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet, uanset lønmodtageren har påtaget sig andet passende arbejde efter fratrædelsen. I lønnen indgår alle vederlag som pensionsbidrag og værdi af benefits.

  En forudsætning for udbetaling af kompensation er, at lønmodtageren aktivt søger andet passende arbejde. Engangsbeløbet skal dog altid udbetales.

  Kompensation for en kombineret ansættelsesklausul

  • Klausulens varighed må højst være 6 måneder.
  • Har lønmodtager ikke fundet andet passende arbejde, så vil kompensationen skulle udgøre minimum 60 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet.
  • Finder lønmodtageren andet passende arbejde skal arbejdsgiver stadigvæk betale kompensation, men den nedsættes til 24 pct.
  • Kompensationen for de første 2 måneder udbetales som et engangsbeløb på 60 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet, uanset lønmodtagere har påtaget sig andet passende arbejde efter fratrædelsen.

  Kompensationen skal udbetales på samme måde og på samme tidspunkt som løn.

  Lønmodtageren har pligt til at søge andet passende arbejde. Såfremt lønmodtageren ikke overholder tabsbegrænsningspligten, ved aktivt at søge andet arbejde, bortfalder kompensationen.

  Arbejdsgiver kan opsige klausulen med 1 måneds varsel. Hvis medarbejderen fratræder mindre end 6 måneder efter klausulen er opsagt, har lønmodtageren krav på engangskompensationen.

  Yderligere information: Vejledning i klausuler indgået efter 1. januar 2016

  Konkurrence- og kundeklausuler indgået før d. 1. januar 2016

  Konkurrenceklausulen handler om den type arbejde, du må udføre efter fratrædelse af din stilling. Du må således ikke påbegynde egen virksomhed, som vil kunne konkurrere med din nuværende arbejdsplads. Du må heller ikke tage ansættelse i en konkurrende virksomhed. En virksomhed betegnes som en konkurrent, når den er i samme branche som arbejdsgiveren, dvs. tilbyder samme ydelser eller produkter.

  Kundeklausulen er en aftale om, at du i en nærmere aftalt periode efter din fratræden ikke må tage ansættelse hos din hidtidige arbejdsgivers forretningsforbindelser eller have erhvervsmæssig kontakt med disse. Kundeklausulen omfatter også leverandører eller andre af arbejdsgiverens samarbejdspartnere.

  Fogedforbud

  Fogedretten kan forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedretten nedlægger et sådant fogedforbud, indebærer det, at du øjeblikkeligt skal fratræde din stilling.

  Jobklausuler

  Ifølge den nye lov om ansættelsesklausuler kan en arbejdsgiver ikke længere indgå aftaler om jobklausuler efter den 1. januar 2016. Allerede indgåede aftaler om jobklausuler kan dog opretholdes indtil deres ophør, dog ikke længere end til juli 2020.

  Uddannelsesklausuler

  Uddannelsesklausuler er aftaler om, at du har visse forpligtelser i forbindelse med, at din arbejdsgiver betaler en uddannelse for dig. Forpligtelser, du får med en uddannelsesklausul, går enten ud på, at du skal betale en del af udgifterne til uddannelsen, eller at du skal være ansat i et vist tidsrum efter endt uddannelse, hvor fratræden før tid gør, at du skal tilbagebetale en del af udgifter til uddannelsen, som din arbejdsgiver har betalt. Det er vigtigt, at aftalen om en uddannelsesklausul formuleres så smalt og præcist som muligt.

  Vi anbefaler, at du altid kontakter DSL’s sekretariatet, inden du underskriver en klausul.

 • Loyalitet

  Din arbejdsgiver har krav på, at du er loyal over for arbejdspladsen, og arbejdsgiveren må forvente, at du ikke foretager dig noget, som kan skade arbejdspladsen.

  Du skal bidrage til at arbejdspladsen klarer sig bedst muligt, og du må ikke lade egne interesser gå for ud for arbejdspladsens.

  Du er bundet af loyalitetskravet, både når du udtaler dig internt på arbejdspladsen og eksternt i forhold til kunder mv.

  Loyalitetspligten gælder også i forholdet til din chef. Er du utilfreds med din chef, følger det af loyalitetspligten, at du skal rette kritikken direkte til ham eller hende. Du må ikke gå uden om din chef på en måde, der hindrer det fortsatte samarbejde.

  Loyalitetspligten gælder også i perioden, hvor du er suspenderet eller fritstillet i en opsigelsesperiode.

  Loyalitetspligten for offentligt ansatte

  De offentligt ansattes loyalitet over for arbejdspladsen er forudsætning for demokratiet som politisk system. Dette betyder, at der fordres en meget høj grad af loyalitet hos offentligt ansatte.

  I praksis er det dog kun en lille gruppe offentligt ansatte, der omfattes af denne skærpede loyalitetspligt - nemlig dem, som sidder helt tæt på politikerne i ledende funktioner - fx kommunaldirektører og departementschefer.

  Loyalitetspligten er ikke til hinder for, at du offentligt kan udtale dig om de sagsområder, som du arbejder med.
  Du må også gerne udtale dig kritisk, da loyalitetspligten ikke sætter din ytringsfrihed ud af kraft. Det skal dog klart fremgå, at du udtaler dig som privatperson.

  Hvis du tilsidesætter din loyalitetspligt

  Tilsidesætter du din loyalitetspligt vil den almindelige reaktion være en påtale eller advarsel. Kun i meget grove tilfælde vil en tilsidesættelse af loyalitetspligten kunne begrunde en opsigelse eller bortvisning.
  Ret henvendelse til DSL eller din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl omkring grænsen for din loyalitetsforpligtelse.

  Download

  Moderniseringsstyrelsen:
  God adfærd i det offentlige

  Justitsministeriet:
  Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

 • Mer- og overarbejde

  Når du er ansat i en kommune, vil du være ansat til 37 timer om ugen.
  Den tid, du bruger på at holde frokost, skal du lægge oveni de 37 timer om ugen. Hvis du har mere end 7,4 timer om dagen, er der tale om overarbejde.

  Du skal være opmærksom på, at der er tale om pålagt/kontrollabelt overarbejde. Hvis du har flekstid, er det derfor vigtigt, at du holder din ledelse orienteret om din arbejdstid.

  Overtidstillæg udgør 50 pct. for de første 3 timer dagligt og 100 pct. for den 4. og efterfølgende timer dagligt samt arbejde på søn- og helligdage.

  Hvis du har overarbejde, kan dette enten afspadseres eller udbetales.

  I en række kommuner er der flekstidsordninger, som betyder, at du selv kan planlægge din arbejdstid. Hvis du er omfattet af en sådan flekstidsordning, vil arbejdstiden typisk opgøres pr. kvartal.

  • Ansatte til og med løntrin 36
   Overtidsbetaling beregnes som 1/1924 procentdel af årslønnen.
  • ​​Ansatte på løntrin 37 og 38
   Hvis du har overarbejde, beregnes dette ud fra den faste årsløn på trin 36.
   Ansatte på løntrin 39 eller tilsvarende og højere er ikke omfattet af overtidsbetaling. For denne gruppe gælder reglerne for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid.
  • Merarbejde til tjenestemænd uden højeste arbejdstid
   For at kunne få godtgørelse for merarbejde skal ledelsen have godkendt, at der er tale om merarbejde. Det vil være lidt forskelligt, hvordan det håndteres i den enkelte kommune.

  Det er vigtigt, at du sørger for at tilrettelægge dit arbejde, så der ikke opstår merarbejde - og hvis det er nødvendigt at arbejde mere end de 37 timer om ugen, skal du have en accept af din leder, for at det kan godkendes som merarbejde.

  Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd

 • Tidsbegrænset ansættelse

  Som tidsbegrænset ansat er du omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse.

  Ifølge loven har du som tidsbegrænset ansat krav på samme løn- og ansættelsesvilkår som en fastansat i en tilsvarende ansættelse.
  Din arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle dig i forhold til fastansatte for så vidt angår løn- og ansættelsesvilkår, med mindre forskelsbehandlingen kan begrundes i rent objektive forhold.

  Dette betyder også, at du som alle andre har ret til at gå på barsel i en tidsbegrænset stilling, ligesom du har ret til at holde ferie.
  Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse kan kun ske, hvis det er objektivt begrundet i uforudset forfald som fx orlov og sygdom. Om en fornyelse er objektivt begrundet, beror på en konkret vurdering.

  OBS! Vær opmærksom på, at en tidsbegrænset ansættelse ikke er det samme som en midlertidig ansættelse. En aftale om midlertidigt arbejde må vare maks. 1 måned, du har ikke nogen kontrakt, og ansættelsen kan opsiges uden varsel.

 • Senioraftaler

  ​​​En senioraftale kan være arbejdsgivers garanti for, at en medarbejder bliver og overleverer sin viden til de nye medarbejdere. Men det kan også være medarbejderens garanti for, at vedkommende kan blive på arbejdspladsen frem til et tidspunkt, hvor det passer den enkelte at fratræde. Det sidste bruges særligt i de tilfælde, hvor en virksomhed skal skære ned på medarbejderantallet. 

  Senioraftaler på det kommunale område

  På det kommunale ansættelsesområde er der indgået aftaler for seniormedarbejdere.
  Nedenfor er et kort rids af de muligheder, som rammeaftalen om seniorordninger giver.

    • Seniorsamtale
     Som seniormedarbejder skal du i forbindelse med MUS have tilbud om en seniorsamtale.
     Seniorsamtalen fokuserer specielt på dig og dine ønsker til arbejdslivet.
    • Nedsat tid
     Som senior over 52 år kan du fortsætte din ansættelse på nedsat tid, men bibeholde din hidtidige pensionsindbetaling.
    • Aftalen kan fastsætte
     Løntillæg, fastholdelsesbonus, en pensionsforbedring eller en kombination af disse dele.
    • Generationsskifteaftale
     For chefer og ledere der er fyldt 54 år, kan der indgås en generationsskifteaftale om vilkårene for stillingen og fratrædelsen.
    • Fratrædelsesbonus
     Der kan aftales en særlig bonus, som udbetales ved fratrædelse efter det 62. år. 
    • Fratrædelsesordninger
     Fratrædelsesordninger kan aftales for alle medarbejdere. Fratrædelsesordninger kan bestå af en godtgørelse, pensionsforbedring og/eller tjenestefri med løn.
    • Seniordage
     Seniormedarbejdere har ret til op til 4 dages ekstra frihed om året.
     Seniormedarbejderen vælger selv, om vedkommende ønsker at afholde dagene, få dagene udbetalt som en bonus eller at få beløbet indbetalt på en pensionsordning.
     Du har ret til:
     • 2 fridage i det år du fylder 60 år
     • 3 fridage i det år du fylder 61 år og
     • 4 fridage i det år du fylder 62 år eller mere
      Senioraftaler på det regionale område giver ikke samme ret til fridage, fra du fylder 60 år. Kontakt sekretariatet, hvis du vil vide mere eller læs mere i menuen til højre.

  Hvis det er relevant for dig at få en senioraftale, så kontakt din tillidsrepræsentant eller DSL for flere oplysninger.

 • Fleksjob

  Fleksjob er en særlig ansættelse for personer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan være i beskæftigelse på almindelige vilkår. Din hjemkommune afgør, om du er berettiget til et fleksjob. Inden der træffes beslutning, vil man som oftest skulle igennem en arbejdsprøvning, hvor kommunen prøver at teste, hvor megen og hvilken type af arbejdsbelastning du kan klare.

  Når kommunen har besluttet, at du kan få et fleksjob, tages der kontakt til den arbejdsgiver, hvor fleksjobbet skal oprettes. Ofte vil det være hos den samme arbejdsgiver, som man tidligere har været ansat hos, men der kan også etableres fleksjob hos en anden og hidtil ukendt arbejdsgiver.

  Skånehensyn

  I et fleksjob er man som hovedregel ansat på fuld tid, men der vil ofte være situationer, hvor man ikke skal arbejde fuld tid.
  Det er vigtigt, at der i forbindelse med oprettelsen af et fleksjob aftales de konkrete vilkår for jobbet.
  Alt efter årsagen til, at man skal ansættes i et fleksjob, vil der være forskellige hensyn. Der kan være brug for særlige pauser, nedsat tid, specielle hjælpemidler, opgaver man skal fritages for eller dage, man ikke skal møde.
  Skånehensynene skal beskrives i ansættelsesaftalen, og det vil oftest være kommunens sagsbehandler, der sammen med dig udarbejder en sådan aftale med arbejdsgiveren under hensyntagen til din særlige situation.

  Løn

  Ved ansættelse i et fleksjob fastsættes løn og øvrige ansættelsesvilkår som udgangspunkt efter de overenskomster, der gælder for det pågældende område. 

  Som ansat i et fleksjob får du din løn fra arbejdsgiveren. Lønnen skal aftales, ligesom det gælder for almindelige ansættelser.
  Arbejdsgiveren får et løntilskud fra kommunen. Tilskuddets størrelse afhænger af graden af den nedsatte erhvervsevne og kan udgøre 2/3 eller 1/2 af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område - eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.
  Det gør dog ingen forskel for den løn, du som ansat skal modtage.
   
  Når man er ansat i et fleksjob, er man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og optjener heller ikke dagpengeret. Man kan derfor ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed, gå på efterløn eller få orlov til uddannelse. Hvis man bliver arbejdsløs fra sit fleksjob, får man i stedet for arbejdsløshedsdagpenge en særlig ledighedsydelse fra Socialforvaltningen.
   
  Ved ansættelse i fleksjob kan man optages i en særlig fleksydelsesordning, der administreres af Arbejdsdirektoratet, således at man har mulighed for at få udbetalt fleksydelse, der er en efterlønslignende ydelse for personer ansat i fleksjob. Anciennitet fra en a-kasse kan overføres til fleksydelsesordningen. 

  Se mere om løn og tilskud

Mit DSL